طراحی کاراکتر برای انیمیشن سپیدگچ ساوه

کارفرما

کارفرمای پروژه

آقای اقبالیون

Location

محل پروژه

تهران

طراحی کاراکتر برای انیمیشن سپیدگچ ساوه